Ankara İcra Avukatı: İcra Hukuku Hizmetleri

 1. İcra ve İflas Hukuku Nedir?
 2. İcra Takip Türleri Nelerdir?
  1. İlamlı İcra Takipleri
  2. İlamsız İcra Takipleri
  3. Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler
 3. İcra Davası Nedir? İcra Dava Türleri Nelerdir?
 4. İcra Dosyası Sorgulama
 5. İcra Faiz Hesaplama
 6. Ankara İcra Avukatı
  1. Ankara İcra Avukatı Ne Yapar?
  2. Ankara İcra Avukatı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?
  3. Ankara İcra Avukatı Ücretleri 2023
 7. Sıkça Sorulan Sorular

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve İflas Hukuku, kişilerin mal varlığını ilgilendiren en önemli hukuk dallarından biridir. Genel itibariyle kişiler arasındaki icra takip usulleri ile buna bağlı açılan davaları düzenlemektedir.

Kişilerin alacaklarını zamanında veya hiç tahsil edememesi durumunda, Anayasa ile korunan mülkiyet hakkını devlet zoruyla elde edebilmesi için bir usul belirlenmiştir. Buna göre alacağını alamayan kişiler İcra Müdürlüklerine başvurarak, borcunu ödemeyen kişilerin mal varlıklarını kanunda belirlenen sınırlar çerçevesinde devlet eliyle zorla sattırıp alacaklarını tahsil edebilmektedirler. Bu yola icra takibi başlatılması ve cebri icra denilmektedir. Bu süreçlerde Ankara bölgesinde hukuki hizmet veren avukatlar da Ankara İcra Avukatı olarak anılmaktadır.

İcra Takip Türleri Nelerdir?

İcra takipleri kendi arasında farklı türlere ayrılmaktadır. Her icra takip türünün kendine ait farklı dinamikleri ve usulleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • Kambiyo senetlerine mahsus icra takibi
 • Taşınır rehnin paraya çevrilmesi ilişkin takip
 • İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin takip
 • Kira takipleri
 • Nafaka takipleri

24/11/2021 tarihine kadar çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar, icra dairelerinde infaz edilmekteydi. Ancak 24/11/2021 tarihinde ilgili maddelerin kaldırılması ve Çocuk Koruma Kanununa yeni maddeler eklenmesi ile bu usul değiştirilmiştir. Bu ilamlar, Çocuk Koruma Kanununa eklenen m.41/A ve devamı maddeler gereği artık Adalet Bakanlığı ilgili birimlerince yerine getirilmektedir.

Bu türler arasında uygulamada en sık karşılaşılanlar genel olarak ilamlı, ilamsız ve kambiyo senetlerine ilişkin takiplerdir.

İlamlı İcra Takipleri

İlamlı icra takipleri, bir mahkeme ilamına veyahut ilam niteliği taşıyan belgelere dayanılarak başlatılan icra takipleridir. İlam yahut ilam niteliği taşıyan belgeye dayanıldığı için bu takip türü ilamsız icraya göre daha güçlüdür.

İlamsız İcra Takipleri

İlamsız icra takipleri, rehinle temin edilmemiş olan para veya teminat alacakları için kişilerin başvurabilecekleri genel icra takip yoludur. Bu takip yoluna başvurulabilmesi için alacağın bir ilama yahut belgeye dayanması zorunlu değildir. Ancak bu kolaylığın karşılığı olarak borçlu tarafından yapılan itiraz sonucunda takip direkt olarak durur. Takibe devam etmek isteyen alacaklı tarafından itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davası açılması gerekmektedir.

Kambiyo Senetlerine İlişkin Takipler

Kambiyo senetlerine ilişkin takipler, bir ilamsız icra takip yolu olarak karşımıza çıkar. Bu takip yoluna başvurulabilmesi için borcun mutlaka bir kambiyo senedine dayanması gerekmektedir. Bunlar çek, bono ve poliçedir. Bu takip yolunda yapılacak itirazlar icra mahkemesine yapılabilir.

İcra Davası Nedir? İcra Dava Türleri Nelerdir?

Genel itibariyle icra takiplerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları konu alan davalara, icra davaları denilmektedir. Bunların birçoğu icra mahkemelerinde görülse de genel mahkemelerde de icra takiplerinden kaynaklı davalar açılmaktadır. Uygulamada en çok rastlanılan icra davaları ise şunlardır:

 • İtirazın Kaldırılması Davası
 • İcra Takip Şikayetleri
 • İtirazın İptali Davası
 • Menfi Tespit Davası
 • İstirdat Davası
 • İstihkak Davası
 • Tahliye Davası

İcra Dosyası Sorgulama

Gerekli süre: 2 dakika

Alacaklı veya borçlu olduğunuz dosyaları sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. UYAP Vatandaş Portal’a Giriş

  E-devlet üzerinden UYAP Vatandaş Portal’a giriş sağlayın.

 2. Sorgulama İşlemlerine Tıklama

  UYAP Vatandaş Portal’a giriş yaptığınızda, sol tarafta bulunan menüden “Sorgulama İşlemleri”ne tıkladığınızda açılan alt menüde “Dosya Sorgulama” kısmına tıklayın.

 3. Yargı Türü Seçme

  Açılan sayfada yargı türünü “İcra” olarak seçerek, alacaklı veya borçlu olduğunuz icra dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

İcra Faiz Hesaplama

İcra dosyalarında işlenecek faiz, takip türüne göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel itibariyle icra takiplerine yasal faiz işlendiği söylenebilir. Faiz hesaplaması yapmak için Türkiye Barolar Birliği’nin aracını kullanabilirsiniz.

Ankara İcra Avukatı

Ankara İcra Avukatı, Ankara’da icra ve iflas hukuku alanında hizmet veren avukatları tanımlayan bir ifadedir. İcra ve iflas hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurdukları yasal süreçleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu süreçte, borçlu kişinin mallarına, maaşına ve diğer haklarına haciz konulabilir. Ancak, icra hukuku süreci oldukça karmaşık ve teknik bir süreçtir ve uzmanlık gerektirir. Bu nedenle, Ankara’da icra hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatın hizmetlerine başvurmak önemlidir.

Ankara İcra Avukatları, icra daireleri ile mahkemelerinde faaliyet gösterir ve alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için borçlu kişilere karşı yürütülecek süreçleri takip ederler. Ayrıca borçluların icra süreçlerinde sahip oldukları yasal haklarının korunmasını sağlarlar.

Ankara İcra Avukatı Ne Yapar?

İcra süreçlerinde avukatlar, sürecin gerektirdiği tüm prosedürlere hakim olmasından dolayı işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlarlar. Yapılacak işlem ve itirazların, doğru ve zamanında yapılmasını sağlayarak hak kaybı yaşamanızı önlerler. Bunun yanında gerek borçlu gerekse alacaklı için, sürecin yasal ve sağlıklı ilerlemesini denetlerler.

 • Alacak tahsili: Alacaklıların, alacaklarını tahsil etmek için gerekli hukuki süreçleri yürütmek.
 • Haciz işlemleri: Borçluların taşınır, taşınmaz, maaş ve diğer parasal haklarına haciz işlemleri uygulamak.
 • İtiraz süreçleri: Tarafınıza karşı yürütülen icra takiplerine itiraz süreçlerini yönetmek.
 • Dava işlemleri: İcra takibinden kaynaklanan davalara ilişkin süreçleri yönetmek.

Ankara İcra Avukatı ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Süreçleri icra avukatı ile birlikte takip etmenin birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Uzmanlık: İcra hukuku, oldukça teknik ve karmaşık bir hukuk dalıdır. Ankara İcra Avukatı, bu alanda uzmanlık sahibidir ve müvekkillerine hukuki süreçlerde yardımcı olur.
 • Hızlı çözümler: İcra hukuku süreci, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için hızlı bir şekilde hareket etmelerini gerektirir. Ankara icra avukatı, müvekkillerinin ihtiyaçlarına göre en hızlı çözümler sunar.
 • Psikolojik Destek: İcra hukuku süreci, genellikle stresli bir süreçtir ve hem alacaklılar hem de borçlular için zorlu bir deneyim olabilir. Ankara İcra Avukatı, yapılacak işlemleri bildiğinden dolayı müvekkillerine hukuki süreçlerde manevi destek sağlar. Bu nedenle müvekkillerinin süreç boyunca stres ve endişe yaşamalarını önler.
 • Yasal hakların korunması: İcra Avukatı, müvekkillerinin yasal haklarının korunmasına yardımcı olur. Hem borçlu hem de alacaklı müvekkillerinin haklarına riayet edilmesini sağlar ve olası hak ihlallerini önlemek için gerekli adımları atarlar.
 • Zaman ve para tasarrufu: İcra süreçleri, zaman alıcı ve pahalı olabilir. İcra Avukatı, müvekkilinin icra süreci hızlandırarak zaman ve para tasarrufu sağlar.

Ankara İcra Avukatı Ücretleri 2023

Avukatlık ücretleri, verilen hizmetin kalitesi ve sürecin uzunluğuna göre değişebilmektedir. Ankara bölgesi için Ankara Barosunun 2023 yılı için yayımladığı “Avukat- İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi”ne göre:

 • İcra Takipleri: Alacağın %16’sı
 • Menfi Tespit ve İstirdat Davaları: 26.750-TL
 • İstihkak Davaları: 26.750-TL
 • Tasarrufun İptali Davası: 26.750-TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • İcra Mahkemesinde görülecek diğer iş ve itirazlar: 18.200-TL
 • İhalenin Feshi Davaları;
  • Taşınır Mal İhalesi: 18.200-TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
  • Taşınmaz Mal İhalesi: 24.450-TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları: 18.200-TL

Burada belirtilen ücretler, Ankara Barosu tarafından tavsiye edilen miktarlardır. Bunun yanında “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” yayımlanmakta olup avukatlık ücretleri bu tarifede belirtilen miktarların altında belirlenemez. 2023 yılı için yayımlanan tarifeye göre:

 • İcra Takipleri;
  • 11.250,00 TL’ye kadar olan takipler için: 1.800-TL
  • 11.250-TL’nin üstündeki takipler için;
   • İlk 100.000-TL için %16
   • Sonra gelen 100.000-TL için %15
   • Sonra gelen 300.000-TL için %14
   • Sonra gelen 500.000-TL için %11
   • Sonra gelen 700.000-TL için %8
   • Sonra gelen 900.000-TL için %5
   • Sonra gelen 1.100.000-TL için %3
   • Sonra gelen 1.300.000-TL için %2
   • 5.000.000-TL’den yukarısı için %1
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için: 2.100-TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler: 3.400-TL
 • İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri: 2.800-TL
 • Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar: 9.200-TL

Mevzuat gereği avukatlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında ücret kabul edemezler. Buna karşılık tarifenin üzerinde istenecek ücreti belirlemekte serbesttirler.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra takibi nedir?

İcra takibi, kişilerin alacaklarını hiç veya gereği gibi tahsil edememesi durumunda, devlet gücü ile borcunu tahsil etmek üzere icra müdürlüklerinde başlattıkları hukuki süreç anlamına gelmektedir.

Cebri icra nedir?

Cebri icra, devlet gücü kullanılarak borcun zorla tahsili anlamına gelmektedir.

İstirdat davası nedir?

İstirdat davası, borçlu olmayan bir kişinin icra tehdidi altında ödediği parayı geri alabilmek amacıyla açılan bir davadır.

Menfi tespit davası nedir?

Menfi tespit davası, borcunun olmadığını iddia eden kişinin, icra takibinden önce veya takip sırasında, borcu olmadığının tespiti amacıyla açılan bir davadır.

“Ankara İcra Avukatı: İcra Hukuku Hizmetleri” için bir cevap

 1. Mehmet Berat Doğangönül avatarı
  Mehmet Berat Doğangönül

  Yazı çok işime yaradı çok teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: