Miras Hukuku

Miras hukuku; bir kimsenin, ölümü ile sona ermeyen, intikal edebilir hak ve borçları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen kuralların tümüdür. Miras hukukunun temelini iki husus oluşturur. Bunlar özel mülkiyet ile özel mülkiyetin devamlılığıdır. Bunun bir gereği olarak miras hukuku, Anayasa m.35’de “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir.” şeklinde bulunan hüküm ile anayasal teminat altına alınmıştır.

Miras hukukundan kaynaklanan davaların çözümlenmesinde, bir avukattan hukuki destek almanız büyük önem taşımaktadır. Medeni hukukun tüm dalları gibi miras hukuku da özel bilgi birikimi gerektiren bir hukuk dalıdır. Bunun yanında miras hukukundan doğan davaların tarafları akrabalardır. Bu nedenle dava sürecinin bir avukat tarafından yönetilmesi akrabalar arasındaki gerilimi azaltacaktır. Bu nedenlerle Ankara bölgesinde iseniz bir Ankara Miras Avukatı ile süreci yönetmenizde fayda vardır.

Ankara Miras Avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıda listelenmiştir.

  • Veraset ilamı alınması
  • Mirasçıların hak talep edenlere karşı hakkını koruması için açılabilen istihkak davası
  • Mal kaçırma söz konusu olduğunda açılabilen tapu iptal ve tescil davaları
  • Miras sözleşmesi ya da vasiyet sebebiyle mirastan men edilme sebebiyle açılabilen mirastan çıkarmanın iptali davaları
  • Davalarda bırakılan saklı payların fazla olduğuna itiraz etme amaçla açılan tenkis davaları
  • Murisin vefatı sonrası veraset belgesinde yer almayan mirasçıların açabildiği veraset belgesinin iptali davaları
  • Miras sözleşmelerinde yaşanan ihtilaflar nedeniyle açılabilen miras sözleşmelerinin iptali davaları